Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Van Arkel en Van den Boom Advocaten

Artikel 1 – Definities
1. Maatschap: de maatschap naar burgerlijk recht Van Arkel en Van den Boom Advocaten, gevestigd te
Nijmegen, welke maatschap bestaat uit praktijkvennootschappen, in de zin van de Verordening op de
praktijkrechtspersoon.

2. Cliënt: degene met wie de maatschap Van Arkel en Van den Boom Advocaten overeenkomst van opdracht
heeft gesloten, in het kader van welke overeenkomst aan de cliënt juridische bijstand wordt verleend.

3. Honorarium: de vergoeding in geld die de cliënt verschuldigd is aan de maatschap voor werkzaamheden die
zij verricht voortvloeiende uit de overeenkomst van opdracht. Het honorarium wordt bepaald op basis van een
door de maatschap met de cliënt afgesproken tarief. Het honorarium is exclusief verschotten en
kantoorkosten.

4. Verschotten: alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die de maatschap maakt bij de uitvoering
van de aan de maatschap verstrekte opdracht.

5. Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat de maatschap in rekening brengt ter dekking
van de aan de voorhanden kantoorfaciliteiten verbonden kosten.

Artikel 2 – Overeenkomst van opdracht
1. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap en
uitdrukkelijk niet door een van haar leden, of degenen die voor haar werkzaam zijn, zodat toepasselijkheid
van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

2. De maatschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door
aan het kantoor van de maatschap verbonden advocaten.

3. Tenzij anders overeengekomen, beslist de maatschap welke advoca(a)t(en) de verstrekte opdracht uitvoert.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit
hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het
krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de maatschap komende eigen risico.

2. De maatschap zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds
de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De maatschap is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of
onrechtmatige daad van deze derden.

Artikel 4 – Declaratie en betaling
1. Het honorarium wordt gespecificeerd naar tijd en aard der werkzaamheden en met verschotten,
kantoorkosten en omzetbelasting aan de cliënt in principe maandelijks in rekening gebracht.

2. De maatschap kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen.

3. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van de declaraties te geschieden binnen een termijn van
14 dagen, op een wijze zoals onderaan de declaratie staat aangegeven. Indien betaling binnen de daarvoor
gestelde termijn uitblijft, is cliënt in verzuim waardoor cliënt wettelijke rente en buitengerechtelijke
incassokosten à 10% over het openstaande bedrag verschuldigd is. De maatschap is in dat geval tevens
bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 5 – Varia
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan de maatschap verstrekte opdrachten en tevens
op eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten van cliënt.

2. Alle rechten uit welke hoofde ook die de cliënt pretendeert te hebben jegens de maatschap in verband met
door de maatschap voor de cliënt uit de overeenkomst van opdracht voortvloeiende werkzaamheden,
vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon
worden met het bestaan van deze rechten.

3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de
maatschap werkzaam zijn of waren.

4. De rechtsverhouding tussen de maatschap en de cliënt wordt door het Nederlands recht beheerst. Alle
geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie
Arnhem.

5. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 26 maart 2014 bij de Kamer van Koophandel en bij de
rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Neem direct contact op
Bel direct!