Erfrecht

Bij het openvallen van een nalatenschap kunnen diverse vragen en problemen rijzen, zoals:
•    zuivere of beneficiaire aanvaarding dan wel verwerping van een nalatenschap;
•    afwikkeling en verdeling van een nalatenschap;
•    beroep doen op een legitieme portie;
•    beroep doen op een wilsrecht;
•    ongedaan maken van een wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling;
•    inbreng van schenkingen in de nalatenschap;
•    uitbetaling van schenkingen op papier;
•    ontslag van een executeur;
•    vernietiging van een testament;
•    controle van de door de executeur of notaris verrichte afwikkeling van de nalatenschap.

Daarbij kunnen de conflicten hoog oplopen. Juist omdat iedereen het verdriet rond het wegvallen van een geliefde of dierbaar familielid anders beleeft, kan het moeilijk zijn met elkaar te overleggen over de afwikkeling van de nalatenschap. Het komt daarom vaak voor dat erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden. De advocaten van Van Arkel & Van den Boom advocaten in Nijmegen kunnen u helpen een oplossing te vinden. Zij verlenen deskundig advies op het terrein van het erfrecht en besteden zowel aandacht aan de juridische als aan de emotionele kanten van de zaak. Gonnie Spee is gespecialiseerd in erfrecht. Zij is lid van de Vereniging van Erfrechtadvocaten, www.vean.nl.

Gespecialiseerde erfrecht advocaten en mediators

Als het niet lukt samen met de andere erfgenamen tot een goede afwikkeling van een erfenis te komen, kan er door onze advocaten geprocedeerd worden bij de rechtbank. De rechter kan dan gevraagd worden om een verdeling van de nalatenschap vast te stellen.

Ook in erfrechtzaken kan mediation een uitkomst bieden. Wanneer de erfgenamen samen bereid zijn om naar een oplossing te zoeken, kan het conflict worden beslecht door mediation. De advocaten van Van Arkel & Van den Boom advocaten kunnen u ook als mediator begeleiden.

Laat u in een vroeg stadium adviseren

Voorkomen is beter dan genezen. De afwikkeling van een nalatenschap kan gecompliceerd worden als een kind in het familiebedrijf werkt en de zaak wil overnemen. Ook kunnen er complicaties zijn omdat de overledene tijdens zijn leven verschillende schenkingen en giften heeft gedaan, waardoor niet alle kinderen gelijk bedeeld zijn. Een ongelijke behandeling van de kinderen, kan al snel leiden tot onenigheid tussen de erfgenamen. Het inschakelen van een deskundig advocaat kan dan een oplossing bieden en helpen om tot een respectvolle afwikkeling van de nalatenschap te komen. Het is zaak tijdig advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocaat. Hiervoor kunt u terecht bij Van Arkel & Van den Boom advocaten in Nijmegen.

Second opinion

Het kan belangrijk zijn te weten of een notaris zijn rol als boedelnotaris goed vervult. Als u twijfelt of er wel voldoende rekening wordt gehouden met uw belangen of u vindt het wenselijk dat iemand beoordeelt wat uw belangen zijn, dan kunt u bij Van Arkel & Van den Boom advocaten terecht voor advies. Ook als u vragen heeft over de wijze waarop een executeur zijn rol vervult of er is onenigheid over de waarde van de te verdelen vermogensbestanddelen van de nalatenschap, kunt u bij ons terecht.

Neem direct contact op